Opdateret version af nye økonomisnitflader

KOMBIT har opdateret økonomisnitfladerne og blandt andet præciseret hvordan snitfladerne skal realiseres via ØiR på Serviceplatformen.
KOMBIT frigiver nu en ny version af de nye økonomisnitflader, der var til høring blandt ERP-leverandørerne fra januar til marts 2014. Du kan læse mere om høringsprocessen og den tidligere offentliggjorte snitflader her. De nye snitflader finder du nederst på denne side.

 

Hvad er nyt i forhold til versionen fra marts 2014

I de opdaterede økonomisnitflader er der foretaget en væsentlig præcisering og detaljering af, hvorledes snitfladerne skal realiseres via ØiR på Serviceplatformen. Snitfladerne omtales som ØiR og ERP i snitfladebeskrivelsen. 
 
Ydermere er der foretaget en præcisering af anvendelsen af WEB-services af typen SOAP, som både fagsystemer og ERP-systemer - finans, kreditor og debitor - skal integrere mod. Fagsystemer såvel som ERP-systemer er klienter i forhold til disse WEB-services. 
 
Det væsentligste diagram til illustration af overstående kaldes ”kontekstdiagram med scenarier” og kan findes på den første side i HTML-modellen.
 

Nye ændringer og tilføjelser i den nye version:

 • Detaljer for, hvordan WEB-Service af typen SOAP skal anvendes, for at kunne understøtte store datamængder, er skrevet ind
 • Detaljer for, hvorledes det sikres, at data bliver afleveret til ØiR af fagsystemerne samt bliver afhentet af ERP systemerne, således at data ikke mistes eller bliver duplikeret, er givet
 • Præcisering af operationerne ”DebitorBatch”, ”KreditorBatch” og ”FinansBatch” på både ØiR og ERP snitflade er foretaget. Det tilstræbes, at funktionaliteten på Serviceplatformen bliver så simpel som mulig. Der henvises til ”kontekstdiagram med scenarier” for flere detaljer
 • Præcisering af, hvordan kreditorsnitfladen kan understøtte ”batchudbetalinger” og ”straksudbetalinger” både på ØiR- og ERP-snitfladen
 • Specifikation af et løsningsdesign af, hvorledes de klassiske formater (G68, G69 og G19) dannes ud fra den nye leverandøruafhængige snitflade, dette sker ved en felt til felt mapning specifikation. Her er også redegjort for, hvad der mangler fra det nye til det gamle, samt hvilke begrænsninger der findes. Diagrammerne ”G68´ => G68”, ”G19’ => G19” og ”G69’ => G69” giver detaljerne. Bemærk at de uspecificerede klasser med omsættertabeller er udfaset. Dette er en væsentlig del af ØiR-komponenten
 • P13-3 snitfladerne skal ikke længere anvendes af fagsystemerne. Dette styres og kontrolleres fuldt ud af ØiR-komponenten, der udstilles af den fælleskommunale Serviceplatform. Hvorledes dette skal virke er indikeret i ”Behandl scenarie 1 og 1.5”. Bemærk at P13-3 snitfladerne ikke skal understøttes i scenarie 2. For en beskrivelse af de to scenarier henvises igen til ”kontekstdiagram med scenarier”
 • Der er udviklet WSDL- og XSD-filer til at understøtte forståelsen og realiseringen af snitfladen
 • Et sekvensdiagram er blevet opdateret, så det mere præcist viser, hvorledes ERP-systemerne skal anvende denne snitflade
 • Print i forbindelse med kreditor er blevet gjort valgfri
 • Alfanumerisk heltal var angivet som heltal. Dette er ikke tilstrækkeligt klart, hvorfor de berørte felter har fået ændret typen til char (string)
 • ØiR- og ERP-snitfladerne er nu modelleret med klasser af typen ”interfaces”
 • Alle dataelementer har fået en unik identifikation – en GUID - dette sikrer forskellige fejlhåndteringsmekanismer.
 • Enkelte typer og navne på datafelter er ændret
 • Ud over hvad der her er nævnt, er der ikke ændret i formaterne for snitfladerne kreditor, debitor og finans
 • Bemærk at de primære dimensioner i finans er(?) obligatoriske, hvorimod de sekundære er valgfrie. Dette gælder også debitor

Ønsker der er identificeret til næste version: 

 • Alle beløb bliver af typen double og kan dermed være decimaltal med fortegn
 • Alle felter (attributter) må ikke have begrebets navn (klassens navn) til at indgå (eksempel JuridiskMedhæfter har attributten Identifikation og IKKE JuridiskMedhæfterIndentifikation. Felter, der efterlades med samme navne, gøres til et felt af samme type, for eksempel vil navnet ”Identifikation” være tilstrækkelig i mange tilfælde under debitor ”parter”
 • Alle felttekster skal gennemskrives og gøres uafhængige af de klassiske G19, G68 og G69
 • Gxx referencerne i navnene skal fjernes
 • Typer, navne og valgfri/obligatorisk kvalitetssikres

Planlagte aktiviteter:

Offentliggørelse af næste version af materialet er planlagt til ultimo september 2014. Derfor er det muligt at indsende skriftlige kommentarer til KOMBIT senest ultimo august. Kommentarerne sendes til forretningsudvikler Iver Winther på e-mail: iwi@kombit.dk. De vil blive behandlet i forbindelse med den nye version. 
 
Der forventes ikke væsentlige ændringer, og derfor kan indeværende version af snitfladen danne grundlag for det videre forløb både med hensyn til arkitektur, test, planlægning og kostestimering.
 

Vejledning til at åbne filerne oir-model med/uden class diagram:

 1. Download begge zip-filer
 2. Unzip begge zip-filer
 3. Flyt folderne ”oir-model-17-06-2016class/ClassDiagram og Class” ind under ”oir-html” folderen
 4. Start “oir-model-17-06-2014.html” med en standardbrowser. Husk at tillade scripts og ActiveX-objecter.