Tidsplanen for monopolbruddet er opdateret

KOMBIT har opdateret tidsplanen for monopolbruddet.

KOMBIT opdaterer tidsplanen for monopolbruddet kvartalsvis for at sikre, at tidsplanen er så aktuel og retvisende som muligt.

Ved den seneste gennemgang af tidsplanen er den eneste justering, at SAPA-projektet indlægger tre måneder ekstra til pilotfasen. Det er en beslutning, der er truffet på baggrund af detailplanlægningen af udrulningen for SAPA. Formålet er at give udrulningen i pilotkommunerne den tid og det fokus, der på nuværende tidspunkt vurderes nødvendigt af hensyn til såvel pilotkommuner som øvrige kommuner samt hensynet til at kunne gennemføre den fornødne evaluering af pilotudrulningen før påbegyndelsen af den ordinære udrulning.

For de øvrige monopolbrudsprojekter i KOMBIT er der ikke på nuværende tidspunkt grund til at justere tidsplanen til trods for, at KOMBIT tidligere på året meldte ud, at projekt Kommunernes Ydelsessystem oplevede udfordringer med udviklingen af løsningen.

I den mellemliggende periode er der blevet arbejdet på at genoprette leverancesikkerheden, og leverandøren EG har foretaget en re-planlægning af projektet. For at sikre kommunernes business case og en rettidig udfasning af KMD Aktiv, har KOMBIT og EG valgt at opdele udrulningen af løsningen i to releases i stedet for at rulle den komplette KY-løsning ud på én gang. Release 1 vil ske som planlagt i Q1 2017 og indeholder som minimum den funktionalitet, der i dag er i KMD Aktiv og KMD Sag ift. sagsbehandling, og kan også understøtte de kommende lovændringer. Opsplitningen i releases vil kun have betydning for pilotkommunerne på KY. KOMBIT orienterer projektets kontaktpersoner i kommunerne direkte.

Der er ingen tvivl om, at tidsplanen fortsat er ambitiøs. KOMBIT har ved opdateringen vurderet leverandørernes konkrete leveranceplaner og det dertilhørende risikobillede. Såfremt vi fremadrettet ser ændringer i leveranceplanerne eller risikobilledet, vil justeringer naturligvis komme på tale.

Uændret udrulningsoverblik

I marts måned publicerede KOMBIT udrulningsoverblikket, hvor hver kommune kan se, hvor i udrulningen af SAPA, KSD og KY kommunen foreløbigt er placeret. Udrulningsplanerne er lavet i forlængelse af tidsplanen og bliver derfor også opdateret ved væsentlige ændringer i denne. Der var allerede i udrulningsoverblikket fra marts 2016 taget højde for ovenstående justering i SAPA’s tidsplan, så derfor er udrulningsoverblikket ligesom tidsplanen uændret. De uhensigtsmæssigheder, der er identificeret i udrulningen af SAPA, KSD og KY for enkelte kommuner, bliver håndteret i passende tid inden udrulningen begyndes, og KOMBIT er i dialog med de berørte kommuner.

Tidsplanen for Udbetaling Danmarks projekter er opdateret

Tidsplanen for Udbetaling Danmarks (UDK) projekter i tidsplanen er uændret siden sidste opdatering af tidsplanen i januar måned.

Eventuelle spørgsmål til UDK’s del af tidsplanen kan sendes til underdirektør Hans Christian Jelstrup på hcj@atp.dk.

 

Kontakt

PMO-chef
3334 9433