Principper for betaling af FBS

Der har været nogen usikkerhed omkring starttidspunktet for betaling af FBS. Derfor vil vi her opridse principperne omkring betaling.

Der har i forbindelse med udrulningen af FBS og opsigelsen af kommunernes eksisterende aftaler om et bibliotekssystem, været noget usikkerhed om, hvornår kommunen skal starte med at betale for FBS. KOMBIT finder det derfor hensigtsmæssigt at opridse principperne for betaling for alle kommuner.  

Ifølge den tilslutningsaftale som alle kommuner har indgået med KOMBIT vedrørende FBS, skal kommunen betale et årligt vederlag for brug af løsningen. Vederlaget skal betales fra det tidspunkt, hvor løsningen er idriftsat i kommunen. Som det fremgår af Drejebog 1, vedr. Organisation og Kontrakter, som er at finde på KOMBITs hjemmeside her: www.kombit.dk/bibliotek, er hver enkelt kommune selv ansvarlig for at opsige aftalen med leverandøren af kommunens eksisterende bibliotekssystem, således at kommunen undgår at betale for to bibliotekssystemer på en gang. Det fremgår dog af drejebogen, at KOMBIT anbefaler, at kommunen efter overgang til FBS minimum har en måned, hvor den/de gamle kontrakt(er) ikke er udløbet. På baggrund heraf accepterer KOMBIT endvidere, at kommunen først begynder at betale for FBS efter en måneds drift, således at kommunen ikke kommer til at betale for to løsninger, i den periode hvor KOMBIT anbefaler et overlap.

Årsagen til usikkerheden hos nogle kommuner om ovenstående skal nok findes i, at KOMBIT, I forbindelse med udrulningen af pilotkommuner i 2014/2015, accepterede en fravigelse af ovennævnte, som følge af, at der var en vis usikkerhed om, hvornår den enkelte kommune skulle rulles på FBS. KOMBIT accepterede således, at pilotkommunerne først skulle begynde at betale for FBS, når aftalen med deres eksisterende leverandør var opsagt og udløbet, således at kommunen undgik dobbeltbetaling. Det var dog under forudsætning af, at kommunen opsagde deres eksisterende aftale i henhold til KOMBITs anbefalinger herom, da KOMBIT naturligvis ikke kunne acceptere en situation, hvor kommunerne helt ensidigt selv besluttede, hvornår de ønskede at betale for FBS, ved at vente med at opsige aftalen, til et for kommunen belejligt tidspunkt.

Denne særlige situation er ikke længere til stede, idet der i januar 2016 blev etableret et udrulningsoverblik, hvor alle kommuner kunne se, hvornår løsningen ville blive implementeret i den enkelte kommune, og hver enkelt kommune således også kunne se, hvornår den eksisterende aftale skulle opsiges. Udrulningsoverblikket er ligeledes at finde på KOMBITs hjemmeside. 

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497