Overvældende kommunal opbakning til nyt bibliotekssystem

94 kommuner har tilsluttet sig udarbejdelsen af en fælles kravspecifikation.

KOMBIT har på opfordring fra en række biblioteker igangsat et projekt om et nyt fælleskommunalt bibliotekssystem, der skal favne såvel folke- som skolebiblioteker. 94 kommuner svarende til 96 procent af befolkningen har tilsluttet sig udarbejdelsen af en fælles kravspecifikation.

"Betalingen for deltagelse er fastsat ud fra fire prisgrupper baseret på indbyggertallet i den pågældende kommune. Opbakningen overstiger alle forventninger, og med den flotte tilslutningsprocent til bibliotekssystemet er der sat flotte standarder for opbakning til et fælleskommunalt projekt", siger projektleder Steen Pedersen.

Tilslutning til kravspecifikation

I februar og marts har der været afholdt tre dialogmøder rundt omkring i landet, hvor repræsentanter for kommunernes folkebiblioteker og skolebiblioteker samt it-chefer var inviteret. På dialogmøderne, hvor flere end 250 deltog,  blev resultatet af foranalysen og skitsen til et nyt system præsenteret, og der var stor opbakning til projektet og mange konstruktive kommentarer fra de fremmødte.

På baggrund af en foranalyse har KOMBIT og et udvalg bestående af en række biblioteker søgt om kommunal tilslutning til i første omgang udarbejdelse af en kravspecifikation. Det er planen, at kravspecifikationen udarbejdes i perioden 1. maj til 1. september 2012.

Kort om det nye bibliotekssystem:

Folke- og skolebiblioteker skal tænkes sammen
Der findes allerede gode eksempler på, at et tæt samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker om drift af et bibliotekssystem indebærer en række indlysende fordele. Et nyt system skal bygges til at kunne understøtte såvel folke- som skolebibliotekernes behov, og dermed også medvirke til at sætte fokus på et samarbejde, der kan udmønte disse fordele i reelle gevinster.

Overordnede målsætninger og prioriteringer
Projektets overordnede målsætninger og prioriteringer er formuleret således:

1. Skal sikre et moderne og tidssvarende system, baseret på åbne platform, der muliggør sammenhæng til tilgrænsende systemer og opgaver

2. Skal muliggøre effektivisering ved afløftning af hel eller delvis systemadministration i den enkelte kommune og konsolidere driften i færre enheder

3. Skal sikre kommunerne lavere it-udgifter på bibliotekssystemområdet

4. Skal være et system, der favner og understøtter samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker, og giver mulighed for at hente yderligere gevinster ved fælles opgavevaretagelse

5. Skal understøtte og bidrage til Danskernes Digitale Bibliotek

6. Skal afløfte den enkelte kommunes udbudsforpligtelse.
 

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikling
3334 9473