Nyt fra FLIS - marts 2013

55 kommuner har nu været på undervisning i FLIS. Tilbagemeldingerne er generelt positive, men der er også enighed om, at datakvaliteten i FLIS endnu ikke lever op til forventningerne.

55 kommuner havde ved udgangen af uge 11 gennemført undervisning i FLIS. Reaktionerne fra de kommunale deltagere på uddannelserne er generelt positive. Der er dog også klare tilbagemeldinger om, at datakvaliteten i FLIS endnu ikke lever op til kommunernes forventninger.

Opdateret tidsplan

KOMBIT og KL prioriterer derfor i de kommende måneder at få højnet datakvaliteten i FLIS, herunder at få rettet de fejl og mangler, som er konstateret i den første leverance version 1.1.  Herefter følger de næste fire områder i FLIS; skole, udsatte børn og unge, voksen/handicap og ældreområdet og fra 2014 de to nye områder sundhed og beskæftigelse. Den opdaterede tidsplan er tilgængelig på FLIS' hjemmeside.

Nye områder på vej i FLIS

På baggrund af et oplæg til kommunernes direktioner omkring, hvilke der skal være de to nye FLIS-områder i 2014, har 37 FLIS-kommuner afgivet deres ønsker.

Det er tydeligt i tilbagemeldingerne, at særligt sundhedsområdet er højt ønsket. Flere af FLIS-kommunerne giver i den sammenhæng udtryk for, at det er vigtigt, at data på dette område kan fås på individniveau.  

I forhold til beskæftigelsesområdet understreger flere kommuner, at der på nuværende tidspunkt allerede er enormt store mængder data tilgængeligt, men at udfordringen ligger i at kunne sammenligne data fra beskæftigelsesområdet med data fra andre områder og dermed kunne anvende informationen i nye sammenhænge.

FLIS-styregruppen har derfor besluttet, at de to nye områder i systemet bliver sundhedsområdet samt beskæftigelsesområdet med fokus på sammenhæng med andre områder.

Løbende forbedret datakvalitet

I FLIS arbejder vi meget fokuseret på at forbedre datakvaliteten i systemet i tæt samarbejde med brugerne i kommunerne, med leverandøren Netcompany og med KL. Vi er glade for at de kommuner, der har taget systemet i brug, også gør en stor indsats for at melde fejl ind. Det er helt nødvendigt for, at Netcompany kan rette fejlene, og vi tager det som udtryk for en tro på, at systemet nok skal komme over børnesygdommene.  

Der udestår på nuværende tidspunkt 56 kendte ikke-løste fejl.  1.000 fejl er allerede rettet i interne tests og pilotdrift. Vi forventer, at der vil blive fundet flere fejl, i takt med kommunerne tager systemet i brug.  FLIS-projektet vil i den kommende tid øge fokus på at kommunikere om de kendte fejl og status på fejlene. Det bliver endnu vigtigere jo flere kommuner, der kommer på systemet. Listen med kendte fejl og ændringer er tilgængelig i FLIS, på hjemmesiden samt på dialogportalen. Listen vil blive opdateret i forbindelse med release 1.2.

Af tilbagemeldinger fra kurser, møder og fra den kommunale styregruppe konstaterer vi også, at der er bred enighed om, at manglende data og svingende datakvalitet er en udfordring for systemets troværdighed og legitimitet. Det er derfor vigtigt for os at sørge for fuld åbenhed omkring kendte fejl, ændringer og hvornår de forventes rettet.

Prisnedsættelse på FLIS i 2013

På baggrund af de udfordringer, der er med data i FLIS, har KOMBIT besluttet at sætte prisen for FLIS ned for 2013. Den kommunale styregruppe for FLIS vil fastsætte den endelige betaling for 2013 på næste styregruppemøde, som finder sted i starten af juni. Kommunerne vil umiddelbart efter få besked om prisen.

Undervisning og inspiration

Der er oprettet en dialogportal, hvor du kan læse og skrive indlæg vedrørende FLIS. Meningen med portalen er, at du får en mulighed for at komme i dialog med andre brugere af FLIS på en nem og hurtig måde. Hvis du ikke allerede er med i gruppen, kan du blive det her.

På vores hjemmeside www.kombit.dk/flis kan du løbende finde informationer om projektets status og fremdrift. Her kan du også finde links til de videoer der viser hvad FLIS er og giver inspiration til hvordan løsningen kan bruges i din kommune. Herunder de to nye videoer med eksempler på brug af rapportering og benchmarking i FLIS med udgangspunkt i hhv. institutionsledere og visitationen.

Hvis du ønsker information om eller tilmelding til FLIS-undervisning kan du kontakte Christina Baere, cba@kombit.dk tlf. 33 34 94 20.  

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til FLIS, er du altid velkommen til at kontakte projektlederen for FLIS, Brian Jørgensen, på mail: bej@kombit.dk eller tlf.: 33 34 94 69
Læs mere