Leverandørreview af foreløbigt udbudsmateriale for genudbud af FLIS

KOMBIT opfordrer potentielle leverandører til at reviewe det foreløbige udbudsmateriale for genudbud af FLIS.

I forbindelse med genudbuddet af FLIS er KOMBIT klar med et udkast til dele af udbudsmaterialet. For at sikre et optimalt udbudsmateriale, ønsker KOMBIT leverandørernes kommentarer til det foreløbige materiale.

Følgende materiale er klar til review af leverandørerne:

Der udarbejdet et skema, hvori kommentarer til de ovennævnte bilag kan noteres. Det udfyldte skema skal sendes til flis@kombit.dk.

Som dokumentation er der adgang til en række underbilag, 2.1.A.1 – 2.1.A.181. Disse bilag er alene baggrundsinformationen, og der skal derfor ikke kommenteres på dem. Bemærk, der er tale om en meget stor mængde bilag, som skal downloades via Wetransfer på dette link. Begreber i forbindelse med udbudsmaterialet er beskrevet i dette dokument.

Emner til kommentering

Punkter, som leverandørerne opfordres til at kommentere på:

  • Er der krav, som I vurderer kunne justeres, så det giver en reduktion i prisen, fx ved at sætte bindinger på hvornår en option kan aktiveres?
  • Er der krav, som I vurderer vil problematisere anvendelsen af standardsystemer?
  • Er der særlige områder, hvor det er vanskeligt at forstå de forretningsmæssige krav, eller hvor der mangler afgørende oplysninger for kravbesvarelsen?
  • Er beskrivelsen af prissætningen forståelig?

Opmærksomhedspunkter for leverandører

Det er vigtigt at pointere, at materialet ikke er endeligt og derfor kan fravige fra det endelige udbudsmateriale. Hvor der er erkendte mangler eller udeståender, er disse som udgangspunkt markeret med farven grøn. Felter, der til sin tid skal udfyldes af tilbudsgiver, er markeret med farven gul. Ved gennemgang af kravmaterialet gør vi opmærksom på, at der er endnu ikke taget stilling til de enkelte kravs vægtning i mindstekrav, krav og optioner. Det foregår i det endelige udbudsmateriale.

Leverandørerne bedes gennemlæse materialet og kommentere via dette skema til KOMBIT senest d. 27. maj. Kommentarer sendes til flis@kombit.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Katrine Staub Mikkelsen på kaj@kombit.dk.