Kravspecifikation og bilag på Samarbejdsplatformen i review

Kravsspecifikationen version 0.8 og tilhørende bilag samt andet relevant udbudsmateriale på Samarbejdsplatformen bliver nu sendt i review.

Kravsspecifikationen version 0.8 og tilhørende bilag samt andet relevant udbudsmateriale på Samarbejdsplatformen bliver nu sendt i review blandt kommuner og leverandører. Alt materiale samt tilhørende reviewskemaer findes på denne side.

Det er vigtigt at pointere, at al materialet er i en version 0.8 og således ikke kan tages til udtryk for et færdigt udbudsmateriale. KOMBIT forbeholder sig således ret til at foretage relevante ændringer i henhold til review kommentarer mv. helt frem til udbudsforretnings påbegyndelse. Materialet er at betragte som work in progress, og projektet håber på mange reviewkommentarer fra henholdsvis kommuner og interesserede leverandører.  

Omfangsrig pakke

Det er en omfangsrig pakke, der i dag sendes i review på Samarbejdsplatformen. Det står naturligvis alle frit for at læse det materiale de ønsker, men af hensyn til tid og omfang har vi nedenfor forsøgt at anvise, hvad der er relevant at læse for hvem i kommunerne.

For fagpersoner i kommunerne vil det primært være kravspecifikationens kapitel 5 (bilag 2.1), begrebs- og informationsmodellen (bilag 2.1.A), implementeringsplanen (bilag 12.1.B) og evt. personas (bilag 1.1D) og brugerrejser (bilag 2.1.E), der er relevant at læse.

For it-personer i kommunerne vil det primært være kravspecifikationen (bilag 2.1), og konceptnotatet for sikkerhed (dokument 1), der er relevant at læse.

Det øvrige materiale vil primært have relevans for interesserede leverandører.

Drejebøger til hjælp

Deadlinen for kommentarer er 1. juli 2016 kl. 12.

Som hjælp i processen har KOMBIT skrevet en drejebog for kommuner, der ønsker at bidrage. En tilsvarende drejebog for leverandører bliver offentliggjort i næste uge.

Det er nedenstående materialer, der sendes i review:

Definitioner (bilag 0): Her er listet definitioner og forklaringer, som bruges i det øvrige materiale. KOMBIT forventer ikke umiddelbart kommentarer til dette dokument, og der er derfor ikke udarbejdet et tilhørende reviewark. Bilaget er tænkt som bistand til de, der læser kravspecifikationen og har brug for at få defineret begreber mv.

Kravspecifikationen (bilag 2.1): Her beskrives løsningen, og det er dette dokument (version 1.0) interesserede leverandører til sin tid skal bruge, når de skal udarbejde tilbud og senere skal designe og udvikle Samarbejdsplatformen. Afsnit 5 (funktionelle krav) og 7 (optioner) beskriver behov, ønsker og krav til, hvad løsningen skal kunne, mens afsnit 6 (ikke-funktionelle krav) består af blandt andet krav til it-arkitektur, sikkerhed og lovgivning.

Begrebs- og informationsmodel (bilag 2.1.A): Begrebs- og Informationsmodellen viser de oplysninger, som Samarbejdsplatformen arbejder med. I Begrebsmodellen angives begreber på et niveau, der giver forståelsesmæssigt mening for løsningens brugere og interessenter, mens informationsmodellen indeholder en mere detaljeret oversigt over, hvilke informationer løsningen skal indeholde.

Integrationer og snitflader (bilag 2.1.B): Indeholder en oversigt over integrationer og snitflader med eksterne systemer og systemaktører. Dette bilag vil primært have relevans for leverandører.

Personas (bilag 2.1.D): Her vises de 11 personas, som foreløbigt er skabt ifm. projektet. Personas er fiktive karakterer, der skal vise, hvem der typisk kunne tænkes at bruge løsningen, og derfor kan fungere som mål i forhold til hele tiden at have slutbrugeren for øje, vide hvem der designes til samt hvad der eksisterer af forskellige behov.

Brugerrejser (bilag 2.1.E): Her ses de foreløbigt ni brugerrejser, der er lavet for at give en visuel, kronologisk fremstilling af den oplevelse, som en bruger skal have af at anvende Samarbejdsplatformen. De ni brugerrejser skal ikke forstås som en fyldestgørende beskrivelse af, hvad Samarbejdsplatformen skal kunne, men er eksempler på, hvordan brugerne vil kunne bruge løsningen.

Test og prøver (bilag 6): Indeholder en beskrivelse af de test og prøver løsningen, skal igennem før den bliver udrullet.

Strategi for prøver (bilag 6.1): Underbilag til test og prøver. Vil primært have relevans for leverandører. Der er ikke udarbejdet reviewskema til dette bilag. Evt. kommentarer kan skrives i skemaet for bilag 6.

Overordnede drejebøger (bilag 6.2): Underbilag til test og prøver. Vil primært have relevans for leverandører. Der er ikke udarbejdet reviewskema til dette bilag. Evt. kommentarer kan skrives i skemaet for bilag 6.

Skabeloner for prøvespecifikationer (bilag 6.3): Underbilag til test og prøver. Vil primært have relevans for leverandører. Der er ikke udarbejdet reviewskema til dette bilag. Evt. kommentarer kan skrives i skemaet for bilag 6.

Beskrivelse af prøvestyringsværktøj (bilag 6.4): Underbilag til test og prøver. Vil primært have relevans for leverandører. Der er ikke udarbejdet reviewskema til dette bilag. Evt. kommentarer kan skrives i skemaet for bilag 6.

Beskrivelse af fejlrapporteringsværktøj og værktøj til automatiseret test (bilag 6.5): Underbilag til test og prøver. Vil primært have relevans for leverandører. Der er ikke udarbejdet reviewskema til dette bilag. Evt. kommentarer kan skrives i skemaet for bilag 6.

Beskrivelse af kravsporingsværktøj (bilag 6.6): Underbilag til test og prøver. Vil primært have relevans for leverandører. Der er ikke udarbejdet reviewskema til dette bilag. Evt. kommentarer kan skrives i skemaet for bilag 6.

Ydelser og servicemål (bilag 7.2.A): Her ses de krav og mål løsningen vil skulle kunne leve op til rent driftsmæssigt, når den først er gået i luften. Det drejer sig fx om oppetider og responstider.

Implementering (bilag 12): Indeholder udkast til kontraktbilag, det vil sige KOMBITs behov og krav til leverandøren om leverancer vedrørende implementering fra leverandøren. Er primært relevant for leverandører.

Implementeringsplan for projekt Samarbejdsplatformen (bilag 12.1.B): Her findes en samlet beskrivelse af implementeringen, herunder roller og hovedaktiviteter for kommunerne og deres institutioner.

Uddannelse (bilag 13): Indeholder udkast til kontraktbilag, det vil sige KOMBITs behov og krav til leverandøren om leverancer vedrørende uddannelse. Er primært relevant for leverandører.

Konceptnotatet for sikkerhed (dokument A): Indeholder vores overvejelser omkring hvordan sikkerheden skal være i den kommende løsning. Kravene til sikkerhed vil blive specificeret på baggrund af notatet.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407