Koordinering mellem leverandører af monopolbrudsløsninger

Høringssvar viser, at leverandørerne er positivt stemte over for KOMBITs initiativ til koordinering mellem leverandører af monopolbrudsløsningerne.

KOMBIT har fra d. 21. november til d. 6. december gennemført en høringsproces blandt leverandørerne af to dokumenter, henholdsvis ’Bilag vedr. Programkoordination’, der er et selvstændigt bilag og ’Bestemmelser til samarbejdsbilag og kontrakt’, der indeholder nye bestemmelser, der skal tilføjes eksisterende bilag og kontrakt. Det er muligt, at læse mere om de to dokumenter her.

Samtidig med høringen af de to dokumenter, har de ligeledes været en del af den tekniske dialog om de fælleskommunale Støttesystemer. KOMBIT har derfor også modtaget input fra de deltagende leverandører i den tekniske dialog.

Høringssvar fra leverandørerne

Overordnet set var alle leverandører positive stemte over for KOMBITs initiativ og de indeholdte intentioner.  Enkelte leverandører henviser bl.a. til lignende konstruktioner hos andre offentlige myndigheder, som KOMBIT med fordel kan videndele med.

Nedenfor er opstillet og sammenfattet de punkter, der er gået igen gennem leverandørernes svar:

  • KOMBITs programstyring: KOMBIT skal beskrive sit eget ansvar for programstyringen mere tydeligt. Leverandørerne påpeger bl.a. at det ikke fremgår klart, at ansvaret for programstyring er KOMBITs og ikke kan overlades til leverandørerne indbyrdes. De nævnte fora skal give KOMBIT et informationsgrundlag for programstyringen, men foraene vil ikke som sådan kunne løse programstyringsopgaven, eller løse tvister med leverandørerne i den forbindelse.
  • Omfang af deltagelse i fora: Leverandørerne har vanskeligt ved at gennemskue i hvilket omfang de forventes at deltage, og KOMBIT bør angive det forventede omfang heraf.
  • Kun ansvar for kendte afhængigheder: Leverandørerne finder, at KOMBIT generelt bør præcisere, at leverandørerne alene kan forpligtes til at reagere på afhængigheder, som de er blevet gjort bekendt med af KOMBIT og/eller via de nævnte programfora.
  • Kollektivt ansvar for misligholdelse: KOMBITs klausul 2.5 om misligholdelse rammer alle leverandører. Klausulen er problematisk fordi den pålægger den ”uskyldige” at afklare, analysere og oplyse problemet. Dette vurderes af leverandørerne til at være et stort problem, da det kan skyldes forhold som den enkelte leverandør ikke har mulighed for at se på tværs. I forlængelse af ovenstående fremhæves solidarisk hæftelse ligeledes af leverandørerne, der ikke finder det rimeligt, at stå med den omvendte bevisbyrde.
  • Udskydelser uden betaling: KOMBIT kan forlænge projektet med 15 arbejdsdage uden at leverandøren bliver kompenseret. Dette vurderes som en risiko, der har negativ indflydelse på de kommende tilbud. Leverandørerne gør opmærksom på, at udskydelser generelt er forbundet med omkostninger, og især når der ønskes at de samme medarbejdere forbliver på projektet.
  • Review ved trediepart: Der stilles spørgsmål ved effekten af, at et eventuelt nødlidende projekt påføres ekstra opgaver med reviews fra tredjepart i stedet for at fokusere på projektets fremdrift. Leverandørne oplever, at dette flytter projektansvaret væk fra leverandøren.

Den videre proces

KOMBIT tager ovenstående til efterretning og genbesøger de to dokumenter samt indarbejder relevante kommentarer. Primo 2014 offentliggøres et opdateret programkoordineringsbilag samt en oversigt over, hvilke ændringer KOMBIT har foretaget.

 

 

Kontakt

Senior it-konsulent
3334 9438