KOMBIT lancerer version 4.4 af FLIS

Den nye version af FLIS indeholder en række nyheder og fejlrettelser inden for nøgletal, datamart og snitflader.

Den 5. december 2016 frigiver KOMBIT version 4.4 af FLIS, der indeholder forbedringer af datamart, nye nøgletal samt en række rettelser til snitflader og eksisterende nøgletal.

Forbedringer i version 4.4. er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra FLIS-brugere i kommunerne og KL. Ændringsønskerne er efterfølgende behandlet og prioriteret af KL og KOMBIT i samarbejde med FLIS’ følgegruppe, der består af repræsentanter fra 10 kommuner.

Nyheder i FLIS version 4.4:

  • Ny datamart og kube til detaljeret tværkommunal benchmark af økonomi og borgertal
  • Nye nøgletal på kort- og langt fravær
  • Diverse rettelser

Ny datamart og kube til detaljeret tværkommunal benchmark af økonomi og borgertal

Der er oprettet en ny datamart og kube, som dækker tværkommunale data på økonomi og borger. Forbedringerne gør det muligt at foretage tværkommunale sammenligninger på forbrug og budget på alle autoriserede konto-niveauer, fordelt på antal borgere i et givent aldersinterval.

Nye nøgletal på kort- og langt fravær

Hidtil har FLIS sondret mellem kort og langt sygefravær ved 21 dage. For at sikre at nøgletallene i FLIS er relevante i opfølgningen, er det besluttet at flytte den grænse til 31 dage, så det matcher grænsen for modtagelse af refusion. Det betyder, at alle eksisterende nøgletal med kort og langt sygefravær ændres således, at kort sygefravær er fravær op til 31 dage og langt fravær er fravær på 31 dage eller mere. Samtidig er der oprettet en række nøgletal, der angiver kort og langt sygefravær på funktionsniveau.

Rettelser

Version 4.4 indeholder en række rettelser inden for:

  • Tilpasning af karakternøgletal
  • Oplysninger om adressebeskyttelse tilføjes til borgerdata på datamartniveau
  • Snitfladeændringer på DUBU, SBSYS, KMD B&V og Ældredata
  • Skolenormeringsnøgletal ændret

Læs uddybende beskrivelser af nyhederne i FLIS version 4.4 i releasenotatet.

Næste version af FLIS

FLIS er i fuld gang med en genudbudsproces, der bl.a. resulterer i en ny udviklings- og driftskontrakt. Indtil dette arbejde afsluttes primo 2018 vil nyheder og ændringer til den eksisterende version af FLIS blive holdt på et minimum. KOMBIT planlægger en mindre ændringsrelease 4.5 medio 2017, mens nye dataområder og større udvidelser forventes realiseret primo 2018 i forlængelse af det aktuelle udbud for FLIS.