Kommunernes forberedelse

På denne side kan du læse om kommunernes forberedelse til implementeringen af monopolbruddet

Denne side indeholder en generel introduktion til implementering af monopolbrudsløsningerne i kommunerne. Få overblik over, hvordan KOMBIT gør samt hvordan kommunerne skal forholde sig, når kommunerne skal anskaffe it-systemer.

For nærmere information om implementering af KSD, KY, SAPA og STS henvises til de enkelte projekters hjemmesider.

Generelt om implementering

Kommunerne har ansvaret for at sikre egen implementering af SAPA, KSD, KY, STS og den tilhørende fælleskommunale it-infrastruktur. KOMBIT understøtter kommunens implementering, så kommunen selvstændigt og succesfuldt kan implementere monopolbrudsløsningerne.

Ansvars- og opgavefordelingen mellem KOMBIT, leverandøren, kommunerne og eventuelle andre parter varierer fra projekt til projekt, da både it-systemerne og kontrakterne er forskellige. Det betyder, at KOMBIT i praksis kan uddelegere en given opgave til leverandøren. Eksempelvis har KSD og KY uddelegeret ansvaret for at planlægge og eksekvere udrulningen samt det at understøtte kommunens implementering til leverandøren.

KOMBIT arbejder med at understøtte kommunernes implementering, så der skabes det bedste grundlag for, at kommunen kan realisere egen businesscase for brugen af it-systemerne. Det sker bl.a. ved:

  • At kommunen har sikker forretningsmæssig drift under og efter implementering
  • At kommunen kan budgettere, planlægge, styre og controlle egen indsats
  • Og endelig ved at kommunen kan implementere løsningen effektivt.

Det er op til kommunen at fastlægge ambitionsniveauet for implementeringen og brugen af it-systemet. Den bistand, KOMBIT yder, kan bruges uafhængig af ambitionsniveau, kommunernes forskellighed i størrelse, geografi, organisering, beslutningsstrukturer og -processer mm.

Hvad gør KOMBIT?

KOMBIT understøtter, at kommunerne succesfuldt og selvstændigt kan implementere SAPA, KSD, KY, STS, den tilhørende fælleskommunale it-infrastruktur og udfase KMD monopolløsninger (KMD Sag, KMD Sygedagpenge, KMD Aktiv m.fl.). KOMBIT understøtter efter princippet om hjælp-til-selvhjælp, og KOMBIT er i hovedreglen ikke udførende på implementeringsopgaver.

Indsatsen fra KOMBIT afstemmes i samarbejde med kommunerne. Det kan være i samarbejde med kommuner involveret i KOMBIT-projektet (arbejds-/referencegrupper), pilotkommuner eller når kommunerne er samlet på netværksmøder mm.

Overblikket over kommunens implementering findes i KSD implementeringshåndbog, KY implementeringshåndbog og SAPA Udrulningshåndbog. Det er også i implementerings-/udrulningshåndbøgerne, at kommunerne finder overblikket over de værktøjer, der udvikles, og den bistand, som det enkelte projekt tilbyder for at sikre succesfuld udrulning og understøtte kommunens implementering.

For at kommunerne ved, hvilke opgaver der skal løses hvornår, udarbejder KOMBIT kommunerettede opgaver. De kommunerettede opgaver er tilgængelige i KOMBITs eksterne dokumentbibliotek og publiceres endvidere i det opgave- og opfølgningssystem (KLIK), som KOMBIT stiller til rådighed for kommunerne. KOMBIT udvikler værktøjer og materiale, som kommunerne kan bruge ved løsning af opgaverne. I tillæg hertil kan kommunerne lade sig inspirere af cases og gode kommuneeksempler, som projekterne indsamler.

Via KLIK kan KOMBIT monitorere status på kommunens løsning af opgaverne og følge op, hvis kommunen ikke løser opgaverne. Eskalationen, der igangsættes, hvis opfølgningen ikke bærer frugt, er en håndholdt proces, og kommunens program- og projektleder vil altid være orienteret. Endeligt inddrages kommunens kommuneansvarlige, hvis der er behov for eskalation.

Timet ift. kommunens idriftsættelsesdag/go-live tilbyder KOMBIT uddannelse af udvalgte brugere fx superbrugere, administratorer og trænere/instruktører. Dem, der modtager uddannelse centralt, vil herefter skulle uddanne eller introducere it-systemet til kommunens øvrige brugere. KSD er undtagelsen fra reglen. Antallet af primære slutbrugere på sygedagpengeområdet er begrænset, og KSD har derfor valgt at uddanne alle primære slutbrugere centralt.

Derudover afvikler projekterne i hele projektforløbet netværksmøder og søger på forskellig vis at understøtte kommunernes deling af viden og erfaringer. Alle monopolbrudsprojekter har etableret lukkede Yammer-netværk, der bruges til deling af viden og erfaringer. Endeligt kan projektet etablere praktik-/stafetordninger, der betyder, at kommuner, der har implementeret, stiller sig til rådighed for kommuner, der skal til og i gang med implementeringen.

Udrulning af SAPA, KSD og KY

KOMBIT varsler kommunerne minimum 6 måneder før idriftsættelsesdagen/go-live. Idriftsættelsesdagen er den dag, hvor it-systemet fungerer i teknisk forstand og er klar til at blive taget i brug (go-live). Varslets varighed er fastsat ud fra en konkret vurdering af, hvor meget tid der er nødvendig for, at kommunen kan idriftsætte, ibrugtage og forvalte SAPA, KSD, KY, STS og den tilhørende fælleskommunale it-infrastruktur.

Projekterne udarbejder i tillæg hertil udrulningsplaner, der beskriver, hvordan SAPA, KSD og KY udrulles trinvis i bølger til en gruppe af kommuner ad gangen. Udrulningen af STS og den fælleskommunale it-infrastruktur er i hovedreglen integreret i udrulningsplanerne for SAPA, KSD og KY. Der er altså ikke udarbejdet selvstændige udrulningsplaner for STS og den fælleskommunale it-infrastruktur.

Udfasning og indkøb af nye løsninger

At forberede sig på monopolbruddet handler også om at sikre, at kommunen i fremtiden nyttiggør Støttesystemerne og den fælleskommunale it-infrastruktur til flere af kommunens it-systemer. Det kan kommunen sikre sig ved at indarbejde relevante integrationsvilkår, når der skal anskaffes it-systemer, hvad enten anskaffelsen sker direkte under udbudsgrænsen eller ved udbud/genudbud.

Fordelen ved Støttesystemerne og den fælleskommunale it-infrastruktur er, at der skabes mere konkurrence, da det bliver lettere for flere leverandører at udvikle løsninger til det kommunale marked, når data og funktionalitet er tilgængeligt for alle.

Læs mere om, hvad kommunen skal være opmærksom på ved systemanskaffelser på denne side.

Læs om kommunernes forberedelse på monopolbrudsprojekternes hjemmesider

 

Kontakt

Projektdirektør / CIO
3334 9435