Program for Kommunedagene 1., 2. og 3. juni 2015

Se det uddybede program for Kommunedagene i Aalborg, Middelfart og København her.

Kl. 08.30-09.00 Tjek-ind og morgenmad

Kl. 09.00-09.15 Velkomst og introduktion til dagen /v Louise Dalby

Kl. 9.15-09.45 KOMBIT – status og portefølje v/Peter Egelund
Projektdirektør Peter Egelund gør status og gennemgår KOMBITs samlede projektportefølje med nye projekter som Ydelsesrefusion og Skolesamarbejdsplatformen. Oplægget giver desuden status det igangværende monopolbruds tidsplaner, implementering og udrulning samt samarbejdet med Udbetaling Danmark

Kl. 09.45-10.15 Udbetaling Danmark – status og portefølje v/Hans Christian Jelstrup
Programdirektør Hans Christian Jelstrup fra Udbetaling Danmark gennemgår UDK’s samlede portefølje af løsninger og giver status på konkurrenceudsættelse af Barseldagpenge mv.

Kl. 10.15-10.45 Introduktion og status på Grunddataområdet v/Per Smed
Chefkonsulent Per Smed fortæller om KOMBITs rolle i det fælleskommunale Grunddataprogram og gennemgår kort de løsninger, KOMBIT arbejder med på grunddataområdet herunder opsplitningen af BBR, udfasningen af Ejendomsstamregistret og udfasningen af kopier af CPR og CVR-registrene.

Pause

Kl. 11.00-11.30 Strategi for implementering af monopolbruddet v/Christian Aalbæk
Christian Aalbæk opsummerer den aktuelle strategi for monopolbruddet og planlægningen af implementeringen og udrulningen af projekterne og infrastrukturen generelt, herunder pilotdrift og de efterfølgende udrulningsbølger og estimering af ressourcetræk.

Kl. 11.30-12.00 Business case for monopolbruddet v/Poul Ditlev Christiansen
Poul Ditlev Christiansen giver en opdatering på gevinsten ved monopolbruddet efter kontraktindgåelse med de vindende leverandører. Desuden introduceres en Excel-model for kortlægning af udfasningen af alle KMD’s monopolsystemer, som giver et overblik over kommunernes gevinstpotentialer over tid.

Frokost 

Kl. 13.00-14.00: 2 spor
1) Implementering v/Christian Aalbæk
Eksemplificeret ved KSD gennemgår vi en standard implementeringsplan og -drejebog for den tekniske udrulning af KSD, KY og SAPA, herunder test og verifikation i processen. Vi ser også nærmere på kriterierne for fastlæggelse/indplacering af kommuner i bølgerne efter pilotdriftsfasen og gennemgår processen for udmelding, høring og endelig fastlæggelse af de enkelte bølger, samt varslingstidspunktet af en kommune i forhold til overgang til den nye løsning.  

2) Støttesystemerne v/Peter Hansen
I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne, og vi kommer ind på, hvordan kommunerne skal forberede sig til implementeringsopgaven. Konkret ser vi nærmere på følgende emner: 1. Hvilke fagressourcer skal kommunen bemande de forskellige Støttesystemer med 2.  Hvilke hovedopgaver skal fagressourcerne løse i forbindelse med implementering af Støttesystemerne og 3. Hvilke overvejelser bør kommunen gøre sig i forbindelse med den kort- og langsigtede  anvendelse af Støttesystemerne? 

Pause

Kl. 14.30-15.00 Videndeling i lokale og regionale netværk v/ Christa Bergmann og Louise Dalby
I arbejdet med at forberede implementeringen af de kommende monopolbrudsløsninger kan kommunerne med fordel videndele i lokale og regionale netværk. Der findes allerede en lang række netværk, som KOMBIT giver deltagerne et overblik over, samtidig med at vi inviterer deltagerne til at dele deres erfaringer fra velfungerende netværk.

Kl. 15.00-15.50 Paneldebat: Digitalisering af den kommunale it-organisation – forandringer og udfordringer (se deltagerne i debatten her)
I paneldebatten åbner vi op for en debat om omfanget, udfordringerne, investeringerne, gevinsterne og fremtidsperspektivet for monopolbruddet. Spørgsmålene tager udgangspunkt i en illustration fra Furesø Kommune med titlen "Fra lejer til ejer" og udfordringerne ved dette; hvilket "hus" er det, vi bygger? Er kommunerne tilfredse med et "typehus"? Er kommunerne klar til at flytte ind? Og hvordan forholder det sig i forhold til infrastruktur, leverandørstyring og organisering?

Kl. 15.50-16.00 Afrunding og tak for i dag

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9442