Kommunernes forberedelse - KSD

Kommunerne har organiseret sig omkring KSD og henter information om opgaver via KLIK.

Implementering af KSD sker efter princippet om hjælp til selvhjælp

Det er kommunens ansvar at implementere KSD. KOMBIT og KMD (Leverandøren) bidrager efter princippet om ”hjælp-til-selvhjælp” med information om værktøjer, der skal støtte kommunerne i deres implementering og ibrugtagning af KSD og samtidig sikre, at KOMBIT og Leverandøren har styr på den samlede implementering til samtlige kommuner.

De vigtigste redskaber til kommunernes forberedelse er:

 • Standard-implementeringshåndbogen for KSD
 • Opgaver beskrevet i KLIK (kopier af opgaver og bilag ligger også i KSD-dokumentbiblioteket)
 • Den generiske implementeringsplan

KOMBIT anbefaler desuden, at kommunernes projektledere for KSD og Ydelsescheferne deltager på KSD-netværksmøderne, som forbereder til implementeringen af KSD.

Implementeringshåndbogen

Implementeringen af KSD er en stor opgave, der kræver en omfattende og væsentlig indsats fra den enkelte kommune.

Til hjælp for den kommunale implementering og ibrugtagning har KOMBIT og KMD - med hjælp fra en række pilotkommuner - udarbejdet en implementeringshåndbog. Implementeringshåndbogen er et kommunalt rammeværk­tøj, der understøtter kommunernes implementering.

Implementeringshåndbogen er et dynamisk dokument. Dens aktiviteter tager udgangspunkt i Leverandørens erfaring, og den bliver udviklet gennem en systematisk op­samling af pilotkommunernes erfaringer med at eksekvere implementeringshåndbogens aktiviteter. Disse kommer i form af tilbage­melding fra brugere af implementeringshåndbogen, forslag til forbedringer fx fra kommuner, som har gennemført aktiviteten, indhentning af erfaringer fra andre m.fl.

Formål og mål
Implementeringshåndbogen skal understøtte, at kommunen selvstændigt og succesfuldt kan implementere KSD. Derfor giver håndbogen overblik over:

 • Rolle-, ansvars- og opgavefordeling mellem Kommunen, KMD (KSD-projektet), KOMBIT (KSD-projektet) og KMD udfasningsprojektet (udfasning af KMD Dagpenge)
 • Sammenhæng og koordinering af de tekniske og forretningsmæssige aspekter af implementeringen for at bygge bro mellem sygedagpengeområdet og kommunens forankring af Støttesystemerne (STS) og opsætning af kommunens it-miljø, der skal understøtte kommunens ibrugtagning
 • Overblik over kommunerettede opgaver (KLIK-opgaver)
 • Overblik over opgaver, som KMD og KOMBIT udfører i forbindelse med udfasningen af KMD Dagpenge og indfasning af KSD
 • Overblik over implementeringskoncepter, -vejledninger, -skabeloner m.m., som KOMBIT og/eller KMD stiller til rådighed til støtte for den kommunale implementering, herunder løsning af specifikke KLIK-opgaver
 • Et kommunalt perspektiv på implementeringen og udrulningsforløbet for KSD

KLIK-opgaver

KLIK er et online opgave- og opfølgningssystem, hvori KOMBIT og KMD udstiller de opgaver kommunerne (obligatoriske eller valgfrie), kommunerne skal gennemføre som forberedelse til implementeringen af KSD.

Projektlederen for KSD har ansvar for at holde sig ajour med opgaver i KLIK og allokere opgaverne til relevante aktivitetsudførende i kommunen. Læs mere om KLIK her.

KLIK tilgås her. Har du endnu ikke fået adgang til KLIK, så kontakt programlederen i din kommune eller KOMBIT på KLIK@kombit.dk.

Implementeringshåndbogens del 2 giver desuden et overblik over opgaver i de enkelte implementeringsfaser, mens de konkrete opgaver og bilag hertil findes i KLIK og i KSD's dokumentbibliotek.

KSD Pilotkommuner

Pilotkommunerne er de første, der tager KSD-løsningen i brug.

Formålet med pilotforløbet er primært at teste processerne omkring udrulning og implementering af KSD forud for de øvrige kommuners implementering. På baggrund af et bredt udsnit af kommunespecifikke it-miljøer foretager KOMBIT og KMD sammen med pilotkommunerne eventuelle tekniske og processuelle tilpasninger i forhold til de efterfølgende øvrige ordinære udrulningsbølger.

Pilotkommunerne udgør et bredt udsnit af kommuner, hvad angår it-miljø og størrelse.

Pilotkommunerne i bølge 1 er:

 • Helsingør Kommune
 • Vejen Kommune

Pilotkommunerne i bølge 2 er:

 • Assens Kommune
 • Ishøj Kommune
 • Randers Kommune
 • Vallensbæk Kommune
 • Århus Kommune

Kommunernes projektorganisering omkring KSD

Kommunens implementering af KSD er et komplekst projekt, der indebærer forskelligartede opgaver som projektstyring, kompetenceudvikling, systemkonfiguration, brugeropsætning, overgang til drift og implementering af ændrede arbejdsgange m.m.

Til at varetage disse opgaver er der brug for, at en række forskellige roller i projektet bliver besat af navngivne personer i kommunen.

Kommunen skal derfor etablere et selvstændigt projekt med egen projektorganisation for KSD. Organisationen er vigtig for, at der kan træffes beslutninger om KSD og for at sikre den løbende fremdrift af projektet. Projektorganisationen for KSD skal tage ansvar for og medvirke i løsningen af de opgaver, der skal udføres i implementeringen af KSD. Projektgruppen skal bistå projektlederen for KSD med fagligt input til sagsområdet, arbejdsgange, brugerstyring mv.

Du kan læse mere om implementering af KSD og etablering af projektorganisation i nedenstående to dokumenter, som du finder i KSD's dokumentbibliotek:

 • Implementeringshåndbogen for KSD
 • KLIK opgave – Nedsæt projektorganisation

KSD dokumentbibliotek

KSD har et eksternt dokumentbibliotek, hvor KOMBIT løbende lægger relevant materiale for KSD op, som kommunerne kan downloade. På biblioteket finder du bl.a.:

 • Implementeringshåndbogen
 • KLIK-opgaver
 • Præsentationer fra netværksmøder
 • Materiale om selve KSD-løsningen – brugerrejser og KSD opgaveoversigt
 • Historisk materiale

Gå til dokumentbiblioteket her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9472