Indholdet i Kommunernes Sygedagpengesystem

Den nye løsning vil være baseret på åbne snitflader. Det vil blandt andet give større fleksibilitet.

KSD bliver et moderne sagsbehandlings- og beregningssystem. For at sikre, at kommunerne kan høste gevinster af det nye sygedagpengesystem, er det et mål, at KSD skal gøre det muligt at automatisere sagsbehandlingen i højere grad, end den er i dag. For eksempel vil sagsbehandling af gentagne refusioner fra virksomheder køre fuldautomatisk, hvis der ikke er ændringer til sagen, som kræver manuel sagsbehandling.

KSD vil være baseret på åbne snitflader og vil integrere til fællesoffentlige data og registre. Det giver en større fleksibilitet og gør det muligt at udnytte data bedre på tværs af systemer og derved reducere manuelle opslag. Læs mere i link til funktionsbeskrivelse nedenfor.

•    Den virksomhedsvendte selvbetjening sker stadig via NemRefusion
Det betyder, at løsningen udnytter mulighederne for yderligere digitalisering af kommunikationen med virksomheder. Konkret drejer det sig om partshøring af virksomheder via NemRefusion.

•    KSD vil integrere til en borgerrettet selvbetjeningsløsning - Mit Sygefravær
I Mit Sygefravær på Borger.dk kan den sygemeldte få overblik over sin sag, udfylde underretningsbreve og oplysningsskemaer, raskmelde sig, se udbetalinger mv. Data fra Mit Sygefravær hentes automatisk over i KSD, hvilket er med til at minimere sagsbehandlingstiden og samtidigt øge kvaliteten af data.

Afgrænsning

Det kommende system omfatter ikke et egentligt ledelsesinformationsmodul, men giver adgang til begrænset produktions- og ledelsesinformation. Egentlig avanceret ledelsesinformation formidles – via Serviceplatformen – til det fælleskommunale ledelsesinformationssystem, FLIS, og evt. andre eksterne ledelsesinformationssystemer.

Projektet fokuserer ikke på at ændre kommunernes interne arbejdsgange, men giver mulighed for, at kommunerne kan vælge at optimere deres interne arbejdsgange og organisering på baggrund af systemets væsentlig højere grad af beslutningsstøttelse og automatisering, samt den tilhørende støtte til organisatorisk implementering.

Projektet omfatter ikke bistand til enkeltkommuner ang. forandringsledelse. I stedet forventes der givet mulighed for, at den enkelte kommune kan tilkøbe dette hos leverandøren af implementeringsbistand for egen regning.

Se en kort video (3,30 minutter) om Kommunernes Sygedagpengesystem her.

Se funktionsbeskrivelsen for KSD her (nb! senest opdateret juni 2013).

Med Kommunernes Sygedagpengesystem får kommunerne:

  • Hurtigere sagsbehandling for både sagsbehandlere og borgere, herunder mulighed for ”straks-afgørelser” af simple sager
  • Øget retssikkerhed og støtte til borgere og virksomhederne gennem forbedret udveksling og udstilling af data med NemRefusion, Jobnet.dk og Borger.dk
  • Større understøttelse og kvalitetssikring af sagsbehandlingen gennem strukturerede valg, vejledninger og genbrug af data
  • Bedre ledelsesmæssigt overblik over sagsbehandling og ydelser gennem adgang til lokal ledelsesinformation og mulighed for højere grad af prioritering
  • Udvidede kommunale tilpasningsmuligheder i it-understøttelsen gennem tilpasning af standardbreve, advis’er og procesunderstøttelse
  • Fuld lovmedholdelighed gennem fælleskommunal kontrol med leverandørens implementering af lovændringer mv.