KSD FAQ - teknisk løsning

Se de oftest stillede spørgsmål og svar om KSD her på siden.
Kan KSD afvikles via en mobilløsning?

Teknisk set ja.  Men det vil ikke være hensigstmæssigt at arbejde i KSD på en mobiltelefon eller tablet pga skærmstørrelsen og manglende tastetur samt mus.

 

 

Medfører KSD, at der stilles krav om særlige typer af arbejdspladser, applikationer eller platforme, internetbrowsere og operativsystemer? Bør der være et afsnit der konkretiserer krav om platforms- og applikationsuafhængighed?

I princippet kan man bruge enhver nyere pc til at arbejde i KSD, da KSD er en browserbaseret løsning baseret på HTML5 standard. Der kan dog være forskelle i performance eller ydelse ved brug af forskellige versioner af browsere.

 

 

Hvordan sikres det, at KSD også er teknologisk og arkitekturmæssig up-to-date om 10 år?

Det er ikke muligt at sikre noget i op til 10 år frem i tiden. Men de værktøjer, vi forventer vil blive brugt til udviklingen, vil sikre, at løsningen kan videreudvikles. KSD er baseret på SAP-platform og HTML5. Når leverandøren tilbyder nye/forbedrede versioner, vil KOMBIT have fokus på i størst muligt omfang at følge platformens standardfunktionalitet, så opgradering er mulig.

 

Mange kommuner har i dag egne organisations- og identitetsstyringsprodukter (IDM). Kommer KSD til at erstatte disse produkter, eller trække på de data disse systemer leverer? Både hvad angår identitet, adgangsrettigheder, organisation, kontakt og andre relevante IDM data.

KSD anvender den fælleskommunale infrastruktur som adgangsstyring, hvor det er princitppet, at brugerne administreres lokalt i kommunernes egne brugerkataloger (AD, IDM osv.). Kommunens lokale løsning skal kunne autentificere egne medarbejdere og udstede et security token med de jobfunktionsroller, som medarbejderen er tildelt.

 

 

Kan den ønskede funktionalitet opnås udelukkende via web-baserede klienter? En installeret klient giver, alt andet lige, bedre muligheder for at udvikle kompleks funktionalitet og sikre ensartet afvikling. Som udgangspunkt skriver I, at en browser er nok til at afvikle systemet, men vi 'frygter', at der skal installeres div. plug-ins mm. i sidste ende.

KSD's webbaserede løsninger er basret på SAP og HTML5, som opfylder KSDs behov. Vi mener ikke, at der pt. er behov for kompleks funktionalitet, der ikke kan løses på denne platform. Dog kan man sige i forbindelse med rapporter og logs, har KSD en mulighed for at eksportere data til regneark for videre og mere kompleks bearbejdning af informationer.

 

Hvad kan kommunerne forvente ift. OpenSource programmel?

KSD-løsningen er ikke baseret på Open Source.

Er der præ-definerede roller i KSD?

Ja, der vil være oprettet roller for brugeraktører - herunder sagsbehandlere, administratorer, ledere, informationssøgende medarbejdere uden adgang til sagsbehandling mv. 

Er der kun én model for opsætning af roller?

Der er et begrænset antal roller i KSD, som giver brugeren en bestemt profil mht at behandle data. Disse roller er tilpasset de funktioner, der i kravspecifikationen er i dentificeret, der var af behov i kommunerne.

 

Bliver det muligt at styre (rettigheder), hvem der må se en adresse ved adressebeskyttelse?

KSD kan via roller og rettigheder styre, hvem der kan se hvad.

Hvordan bliver fordelingen af opgaver til sagsbehandlere?

KSD opretter opgaver, som sagsbehandlerne kan se og udføre. KOMBIT beskriver, hvordan dette skal håndteres sikkerhedsmæssigt. Fordeling af opgaver aftales lokalt i den enkelte kommune og kan dermed tilpasses kommunens arbejdsprocesser.

Stilles der krav til arkivering?

KSD-løsningen indeholder ikke bevaringsværdige data, og der vil således ikke være behov for aflevering til Statens Arkiver.

Bliver der logning på både bruger og sagsniveau? Således at der kan udsøges log på, hvor den enkelte bruger har været inde, men også hvilke brugere, der har været inde på en specifik sag.

Ja. Løsningen sikrer, at der er transitionsspor i logningen.

Med hvilken frekvens skal KSD opdatere Sagsindekset til brug for bl.a. SAPA?

Behovet fra SAPA er en online/synkron opdatering af indekset. Det skyldes nødvendigheden af, at kommunerne til enhver tid kan regne med at de sagsoplysninger, de ser i SAPA, er opdaterede. 

 

Vi har vores egen Business Intelligence-løsning og ønsker en leverance af KSD-data dertil. Hvordan foregår det?

KSD leverer udtræk af data fra samtlige kommuner (fordelt pr. kommune) til Serviceplatformen, hvorfra kommunens LIS leverandør (eller kommunen selv) kan tilgå data. Kommunen skal selv indgå aftale med eventuel leverandør om dette.

Hvad med KSD og de fire snitflader (jobcenter forespørg på SDP sag, Jobcenter opdater høj/lav statsrefusion, Jobcenter hændelse høj/lav statsrefusion og KMD Opera AU75420 SDP sagshændelser)?

KSD anvender fire snitflader til at kommunikere med jobcentersystemerne hvorved begge parter kan læse og opdatere data hos hinanden.

 

Datakonvertering – hvor mange år tilbagekonverteres data?

Lovgivningsmæssigt er projektet forpligtet af indeværende år plus 3 år.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0413