KOMBIT årsberetning

Læs KOMBITs seneste årsberetning her. Tidligere årsberetninger findes nederst på siden.

Læs årsberetningen for 2015 her eller den korte opsummering nedenfor. Årsberetninger fra tidligere år findes nederst på siden.

Hovedoverskrifterne for KOMBITs arbejde i 2015

•    Indgåelse af kontrakter, afklaringsfase samt udvikling af Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) og Støttesystemerne (STS).
•    Indgåelse af kontrakt på Køreprøvebooking
•    Idriftsættelse af Fælles Bibliotekssystem
•    Indgåelse af kontrakter på KOMBITs projekter under Grunddataprogrammet

Indgåelse af kontrakter, afklaringsfase samt udvikling af KY, KSD, SAPA og STS

Store dele af det kommunale it-marked har været præget af et monopol efter kommunernes salg af KMD i de­cember 2008. Det har gjort det vanskeligt for andre leverandører at vinde markedsandele i et marked, der igen nem mange år har været domineret af kun en leverandør.

I 2015 blev markedet for alvor åbnet, efter KOMBIT havde tildelt kontrakter på Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem, Sagsoverblik/Part skontakt i løbet af januar måned (kontrakten på Støtte systemerne blev tildelt tilbage i 2014). Der blev i alt afgivet  19 tilbud fra leverandørerne.

Siden tildelingen af SAPA-kontrakten til Netcompany i februar 2015 har der pågået først en afklaringsfase og dernæst en intensiv udviklingsfase fra maj 2015. Udviklingsfasen er nu tilendebragt , og SAPA-løsningen er færdigudviklet til version 1.0.

Både KY og KSD har afsluttet afklaringsfasen og er påbegyndt udviklingen af systemerne. Støttesystemerne er under udvikling og følger planen. Således er den samlede tidsplan for monopolbruddet  uændret.

Som en del af Kommunernes  Sygedagpengesystem er der i 2015 udviklet en borgervendt selvbetjeningsløsning (Mit Sygefravær), hvor den sygemeldte kan indtaste de oplysninger, der ligger til grund for udbetaling/refusion af sygedagpenge. Mit Sygefravær gik i drift den 1. juni 2015. Mit Sygefravær indgik i KOMBITs genudbud af NemRefusion og bliver således lanceret før selve KSD-løsningen.

Indgåelse af kortrakt på Køreprøvebooking

KOMBIT underskrev den 1. juli 2015 kontrakt med Knowledge Cube A/S som kommende leverandør af Kø­reprøvebooking. Efterfølgende blev afklaringsfasen velgennemført, og den 21. september 2015 påbegyndtes udviklingen af systemet.

Idriftsættelse af Fælles Bibliotekssystem

Onsdag den 2. september 2015 tog Horsens Kommune det Fælles Bibliotekssystem i brug. Dermed kom den første kommune i gang med at bruge det system, som næsten alle landets kommuner har tilsluttet sig. Ibrug­tagningen af systemet i Horsens gik som planlagt, og i løbet af 2015 og 2016 vil de resterende kommuner tage systemet i brug.

lndgåelse af kontrakter på KOMBITs projekter under Grunddataprogrammet

KOMBIT har en række projekter under det fællesoffentlige grunddataprogram - det drejer sig om Bygnings­ og Boligregistret (BBR), som hidtil har været Danmarks officielle adresseregister. Det har ændret sig i 2015, hvor  adressedelen  er  blevet  udskilt  af  BBR  og  lagt over  i  et  nyt  selvstændigt  register, DAR (Danmarks AdresseRegister), som KOMBIT har til opgave at udbyde og få udviklet. Herudover skal KOMBIT som led i det fællesoffentlige grunddataprogram forestå udfasningen af Ejendomsstamregistret (ESR). I den for bindelse har KOMBIT indgået kontrakt om en ny it-løsning til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbi­drag. Der er tale om en samlet løsning, der dækker de to forretningsmæssige områder: opkrævning af ejendomsskat og opkrævning af ejendomsbidrag.

Status for KOMBITs arbejde på Grunddataområdet i 2015 er, at både BBR, DAR og ESR har været i udbud, og at der er indgået kontrakter på alle tre projekter. Projekterne har afsluttet afklaringsfaserne og er i gang med udviklingen.

Foruden udbudsarbejdet arbejder KOMBIT med CPR-/CVR-projektet, som har til formål at reducere kommunernes udgifter til registre, der er kopier af CVR og CPR. Projektet udspringer af det fællesoffentlige grunddataprogram. På sigt er målet, at projektet fører til, at kommunerne kan udfase deres brug af og betaling til de nuværende kopiregistre inden for persondata - fx P-data og CPR - og virksomhedsdata - fx V-data.